Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »


11 odpowiedzi w tym temacie

#1 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 22 listopad 2012 - 22:30:28

Ciekawe, jakie liczby padna, moze bedzie jakis szczesliwy numerek. ;-)

#2 Koszalineo

Koszalineo

  sensei

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 4926 postów

Napisano 22 listopad 2012 - 22:57:43

Pan prezes określa co jest dla mnie ciekawe? Im bardziej się robi z tego tajemnicę, tym bardziej jestem ciekawy.

Udostępni informację, ale bez możliwości jej dalszego rozpowszechniania w mediach? A na jakiej podstawie? I co jeżeli ją udostępnię dziennikarzowi? Pozwie mnie? To byłby ciekawy proces.

#3 ~Maryjan~

~Maryjan~
 • Goście

Napisano 22 listopad 2012 - 23:17:22

Następny prezesik żartowniś, który prawo interpretuje jak mu w danej chwili wygodnie.

#4 ~spółdzielca~

~spółdzielca~
 • Goście

Napisano 23 listopad 2012 - 07:40:19

Do wiadomości dla Pana prezesa "Nasz Dom" j
Jest Pan w błędzie i śmiem twierdzić, iz nie zna Pan dokładnie prawa lub radca prawny w Pana spółdzielni nadaje się na korepetycje:
Sygn. akt VI Ga 133/12
POSTANOWIENIE
Dnia 30 sierpnia 2012 r.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy
w składzie następującym :
Przewodniczący : SSO …………………….
Sędziowie : SSO ……………………
SSR del. …………………..
Protokolant : ST. Sekr. Sądowy ……………….
po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia r. w Rzeszowie
na rozprawie
sprawy z wniosku : …Zbigniew W ….
z udziałem : Spółdzielni Mieszkaniowej ………………. W Tarnobrzegu
o ujawnienie dokumentów

na skutek apelacji uczestnika od punktu I w zakresie odnośników : 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, oraz punktu II i IV Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 kwietnia 2012 r. , sygn. akt Rz XII Ns Rej. KRS 16140/11/822
postanawia
Zmienić punkt I postanowienia w zakresie odnośnika 9 w ten sposób, że : nakazuje uczestnikowi Spółdzielni Mieszkaniowej …………… w Tarnobrzegu udostępnić wnioskodawcy Zbigniewowi W umowy o pracę wraz z aneksami zawartymi przez spółdzielnie z Prezesem Zarządu …………, Zastępcą Prezesa Zarządu …………, pełnomocnikiem zarządu a jednocześnie Główną Księgową ………………, Kierownikiem Działu …………………………….. , Kierownikiem Osiedla ………………………
Sąd Okręgowy zważył , co następuje :
Po pierwsze niezasadnym było stanowisko skarżącego w zakresie wykładni sformułowania przepisu
art. 81. 1Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych : „ umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi „ w odniesieniu do pracowników spółdzielni. Przepis ten stanowi : „Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. 2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

Analogiczne pojęcie zawiera przepis art. 18 Prawa Spółdzielczego
§ 1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.
§ 2. Członek spółdzielni ma prawo:
( ….)
3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.2)); (………)
§ 3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

Zdaniem sądu odwoławczego wykładnia aksjologiczna pojęcia „ osoba trzecia” nakazuje uznawać za taką każdy, inny od spółdzielni podmiot prawa, a zatem nawet członka spółdzielni. Byłaby to jednak wykładnia zbyt daleko idąca, bowiem jeśli miały by to być wszystkie inne podmioty prawa, wówczas ustawodawca nie powoływałby w ogóle przy fakturach i umowach osób trzecich. Dlatego takimi „ osobami trzecimi” nie można uznawać członków spółdzielni, jako że to członkowie tworzą ten podmiot prawa i stanowią poprzez swoje organy o tej spółdzielni.
Ustawa Prawo Spółdzielcze stanowi : Art. 1.
§ 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
§ 2. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.
Art. 2.
Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu.
Art. 3.
Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi : Art. 1.
1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
a także lokali o innym przeznaczeniu.
11. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.

Powyższe unormowania nakazują wykładać przepis art. 81. 1 oraz art. 18 § 2 pkt. 3 cytowanych wyżej przez pryzmat wzmocnienia ochrony praw członka spółdzielni, w tym prawa do informacji oraz kontroli działań jej organów, zwłaszcza przez pryzmat podejmowanych przez te organy działań wywołujące skutki finansowe dla członków tej spółdzielni (por. Wyrok SN z dnia 24.05.1995 r. I CRN 63/95).
Takimi właśnie decyzjami są umowy o pracę, w tym również z członkami organów spółdzielni, które to osoby jako przyszli pracownicy (dopiero zawarcie umowy czyni tę osobę pracownikiem) są dla spółdzielni „ osobami trzecimi”. Również wykładnia celowościowa i historyczna w/w przepisów nakazuje pracowników spółdzielni traktować
jako „osoby trzecie”. Śledząc proces legislacyjny nad wprowadzeniem przepisu art. 81. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podnieść należy, iż początkowo sejm wprowadził ograniczenia ograniczenie dostępu dla członków spółdzielni mieszkaniowych do umów o pracę ( druk sejmowy nr 768
Rozdział 11 - Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej
art. 8 ze Zn. 1
1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi dotyczących nieruchomości, w której znajduje się lokal, z wyjątkiem uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni dotyczących spraw innego członka spółdzielni, innego uprawnionego do lokalu lub innego pracownika albo członka organu spółdzielni oraz umów stanowiących podstawę stosunku pracy,
umów o budowę lub o ustanowienie prawa do lokalu i innych umów o korzystanie ze świadczeń spółdzielni.
2.Spółdzielnia może odmówić członkowi wydania kopii umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to chronione prawem tajemnice tych osób. Jeżeli przeszkoda do wydania kopii dotyczy części umowy, spółdzielnia może odmówić wydania tej kopii tej części umowy.Członek , któremu odmówiono wydania kopii umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi lub ich części, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do0 wydania kopii tych umów lub ich części.Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej umowy.
Uzasadnienie do projektu sejmowego
(...) Reguluje się prawa członków spółdzielni mieszkaniowych poprzez dodanie nowego rozdziału (w art.1 w pkt. Dołączona grafika. Możliwość żądania odpisów i kopii dokumentów spółdzielnia, ma umożliwić członkowi spółdzielni realny wpływ na kontrolowanie działalności zarządu jego spółdzielni. ).

Następnie Senat wykreślił wszystkie w/w ograniczenia, pozostawiając jedynie przepis w obecnym kształcie, a więc z pełnym dostępem członka spółdzielni do jej dokumentów, z uzasadnieniem następującym :

" W świetle zgłaszanych i zaobserwowanych praktyk spółdzielni w zakresie wykonywania przepisów obowiązujących dotychczas w kwestii dostępu do dokumentów, polegających na odsuwaniu członków spółdzielni od informacji oraz licznych przypadkach odmów udostępniania dokumentów spółdzielni, mających istotny wpływ na sytuację prawną i majątkową członka, w opinii Senatu, członek spółdzielni powinien mieć nieograniczony dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących spółdzielni (poprawka nr 8 i 9) z tym, że koszty udostępniania odpisów statutu i regulaminów powinny być poniesione przez spółdzielnię, a koszty pozostałych dokumentów ponosićpowinien członek spółdzielni (poprawka nr 10).
Poprawka nr 11 poszerza obowiązek informacyjny spółdzielni i zobowiązuje ją do udostępniania na stronie internetowej wskazanych w przepisie dokumentów."

Z tych względów Sąd w składzie obecnym stanął na stanowisku, iż "osobą trzecią"w umowach zawieranych przez spółdzielnię jest każdy podmiot prawa, za wyjątkiem innedo członka spółdzielni (por. kom. do art.18 Ustawy Prawo Spółdzielcze K. Korus w: Lex Omega).
Jednocześnie przepis art. 81. Ustawy jest przepisem szczególnym do art. 18 Prawa spółdzielczego w związku z Art. 1.7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, skoro w sposób odrębny od Ustawy Prawo Spółdzielcze reguluje problematykę praw członka spółdzielni mieszkaniowej.
Konsekwentnie z zamysłem ustawodawcy (finalnie Senatu) nie powiela ograniczenia prawa członka spółdzielni mieszkaniowej do otrzymania kopii umów z osobami trzecimi z uwagi na ich prawa czy naruszenie interesu spółdzielni, nie odwołuje się też do tegoż przepisu w art. 18 § 3 prawa spółdzielczego.
" Zastrzeżenie art. 81. 1 poczynione w art. 18 § 1 pkt 3 prawa spółdzielczego odnosi się jedynie do tego, iż w spółdzielni mieszkaniowej jej członkowie mają prawo do kopii dokumentów, a nie tylko prawo do zaznajamiania się z nimi, jak wskazano to w przepisie 18 § 1 pkt 3 prawa spółdzielczego.

Sąd, odnosząc się do orzeczenia SN I CNP 16/10 zauważa, iż nie zostało ono w sposób poprawny stezowane w :Legatis. Uzasadnienie tego wyroku wskazuje bowiem jedynie tyle, iż sąd ten nie stwierdził bezprawności orzeczenia sądu meriti niższej instancji, który w przypadku członka spółdzielni mieszkaniowej zastosował przepis art 18 § 3 prawa spółdzielczego, ; Sąd Najwyższy nie przsądził jednak, która wykładnia,,........bardziej odpowiada sztuce stosowania prawa ......( uzasadnienie do wyroku Izby Cywilnej z 2010 r.)

Z wyżej przedstawionych względów należało zatem przyjąć , iż przepis art 18 § 3 prawa spółdzielczego nie ma w ogóle zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych, bowiem kwestię zasad udostępniania członkowi takich spółdzielni dokumentów, w tym umów z osobami trzecimi w sposób odrębny i samodzielny, a więc szczególny reguluje przepis art 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , które w swej treści nie zawiera żadnych ograniczeń w prawie członka tejże spółdzielni do w/w dokumentów ( brak zapisu w art 81 o odpowiednim stosowaniu przepisu art 18 § 3 prawa spółdzielczego : i na odwrót: brak zapisu w art 18 § 3 Prawa spółdzielczego o stosowaniu art 81 sp. mieszk.)

Jednocześnie brak jest podstaw do samodzielnego stosowania w tym przypadku Ustawy o ochronie danych osobowych z uwagi na treść art. 23.1 pkt 2 tejże ustawy, który stanowi:
Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
(....)
2/ jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiazku wynikającego z przepisu prawa,

Takim właśnie " spełnieniem obowiązku, wynikającym z przepisu prawa " jest przepis szczególny art 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych . Ponieważ uczestnik postępowania konsekwentnie n aetapie przedsądowym, jak i w toku sprawy niezasadnie odmawiał udostępnienia wnioskodawcy umów o pracę, Sąd Okręgowy zmienił postanowienie sądu rejonowego w tym zakresie i orzekł zgodnie z przedmiotem żądania wnioskodawcy.
Sąd okręgowy zatem uznał, iż co do zasady, wnioskodawcy należy się wgląd do umów o pracę, zawartymi przez spółdzielnię mieszkaniową, a zmiana orzeczenia sądu I instancji polegała tylko na tym, iż sąd orzekł z petitum wniosku, którym było żądanie udostępnienia mu tych dokumentów z prawe fotografowania.
........................................................................................
Skoro przepis art 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwala na wydanie kopii w/w dokumentów , to wedle wykładni a fortiori tym bardziej można żądać udostępnienia ich do wglądu, z prawem fotokopii; chodzi bowiem o to, że takie kopie kosztują członka spółdzielni (art.81. 2 ustawy o sp. mieszk.), zaś fotokopia wykonana przez członka spółdzielni pozwala na ten sam skutek, tyle tylko, że bezkosztowy, co ważne dla obu stron.
________


#5 ~ksmowiec~

~ksmowiec~
 • Goście

Napisano 23 listopad 2012 - 07:57:22

Jakby Szanowny Pan miał własny folwark to niech sobie robi co chce
W przypadku pełnienia takiej funkcji niestety łaski nie robi
a jak się nie podoba to niech się zwolni i tyle

#6 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 23 listopad 2012 - 08:14:50

21.435 zł brutto !
Ciekawość zaspokojona ?
Zatem zamykam temat.


Ciekawe gdzie tyle zarabiasz, bo na pewno nie w spółdzielni.

#7 ~890~

~890~
 • Goście

Napisano 23 listopad 2012 - 09:08:28

Śmieszne i żałosne. Jeśli uzyskam informacje o jego dochodach to mogę ją rozpowszechniać gdzie mi się tylko chce a nie z jego zakazami. Informacja jest jawna nie tylko dla spółdzielców ale także dla opinii publicznej dlatego, że na podstawie porównań wynagrodzeń i dochodów w spółdzielniach można określić poziom gospodarności i niegospodarności a tym samym stwierdzić czy zarząd działa na szkodę spółdzielców. Jest to system kontroli interesu spółdzielców poprzez opinię publiczną. A gdyby kasował 50 tyś zł. to informacji takiej spółdzielca nie mógł by przekazywać dalej i taki prezesina nie byłby napiętnowany. Powinien zostać uchwalony odgórny przepis o maksymalnych dochodach prezesów na poziomie max 6-7 tyś zł. brutto bez nagród, premii i innych sztucznych dodatków.

#8 ~ob~

~ob~
 • Goście

Napisano 23 listopad 2012 - 09:22:40

Tym to się w głowach przewraca!

#9 ~eh~

~eh~
 • Goście

Napisano 23 listopad 2012 - 09:40:42

bezsensowny to jest ten wywiad

- nie powiem a tym co przyjda pokaze jakies sfingowane papiery zeby sie odczepili
a potem bede gnebil na osiedlach

mow ile ci placimy a jak nie to wypad !

w normalnym kraju taki p***c powiniene co roku publikowac oswiadczenie majatkowe
a u nas to jeszcze sie obrazaja i szukaja dziury w calym odwlekajac sprawe w sadach

#10 wald13

wald13

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 218 postów

Napisano 23 listopad 2012 - 10:00:24

Drogi "spółdzielco" - powieszony na forum wyrok Sadu w Rzeszowie - REWELACJA - wielkie dzięki - pozwolisz że skorzystamy z tej podpowiedzi i w Koszalinie złożony zostanie taki pozew, bo niestety taki jest stan prawny że każdemu prezesowi trzeba przed sadem udowadniać że jest tylko pracownikiem najemnym a członek spółdzielni jego pracodawcą.
Drugi wątek to przepływ informacji o tego typu wyrokach - przecież gdyby nasze środowisko wiedziało wcześniej o tym wyroku to i by już czas pozwu płynął a może i w Koszalinie zapadłby wyrok.
Trzecie to prace nad ucywilizowaniem ustawy o spoldzielniach mieszkanowych - porazka poselska w tej kwestii - to za slabe okreslenie.
Nie ma płaszczyzny porozumienia bo lobby prezesow sm w sejmie blokuje wszelkie proby zmian.

#11 ~jerzy~

~jerzy~
 • Goście

Napisano 23 listopad 2012 - 13:00:36

prawda o demokracji spoldzielczej jest taka,ze czlonkowie spoldzielni nie przychodza na zebrania i nie interesuja sie calkowicie niczym .dzieki temu panowie prezesi spoldzielni nie tylko w koszalinie pelnia swoje funkcje niemal dozywotnio i praktycznie sa nie do ruszenia a lawirowanie i wykorzystywanie na swoja korzysc prawa opanowali do perfekcji.a wlasciwi wlasciciele spoldzielni czuja sie zagubionymi petentami z ktorymi mozna zrobic wszystko.byle jaki urzedniczyna z administracji wobec czlonka spoldzielni wystepuje jak panisko w stosunku do chlopa panszczyznianego.o oni przyjmuja to z pokora i jeszcze przepraszaja,ze osmielili sie cokolwiek powiedziec.wystarczy np.przecztac wywieszane przez administracje rozne ogloszenia i zobaczyc jakim jezykiem sa pisane.



Dodaj odpowiedź



  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych